Недоказаното днес не значи, че то не съществува.

Subscribe to me on YouTube

Тяло и душа Наука и Религия Паралели между две съкровища
Сряда, 19 Юни 2013 08:48

Паралели между две съкровища

Написана от 

Повод за написването на тези редове е едно мое пътуване до столицата на Башкортостан-Уфа. По време на престоя ми успях да посетя републиканския „Музей археологии и этнографии“. В него наред с другите експонати открити в „Большой Филиповский курган“ (в тайник 1 и тайник 2) видях ритони и други съдове почти еднакви с тези които всеки българин познава от уникалното „Панагюрско златно съкровище“.

Вероятно и логично е да последват въпросите: „ Е и какво от това? Какво значение имат тези експонати за българската история и археология?“. Разбира се, че имат и то фундаментално значение. Съгласно създалата се традиция, ние българите, сме наследници на материалната и духовна култура на всички племена и народи живяли по нашите земи. И именно тази традиция, този принцип, ни дава право да се гордеем  и с „Панагюрското златно съкровище“. Ето как е преставено то в най-четения електронен документ – „Уйкипедия“:

„…Панагюрско златно съкровище е тракийски античен златен сервиз за пиене, състоящ се от девет златни съда с общо тегло 6,164 кг и е открито на 8 декември 1949 г. на 2 км от гр. Панагюрище в местността Мерул от тримата братя Павел, Михаил и Петко Дейкови - тухлари и каменари по професия.
Принадлежало е на неизвестен владетел на племето одриси от края на IV и началото на III в. пр.н.е. и е било използвано за религиозни церемонии. В стила и украсата му се съчетават тракийски и елински влияния...“
/(1)/.

Ако се обърне по-голямо внимание на последното изречение от цитирания пасаж всеки непредубеден читател ще остане с впечатление, че съдовете от това съкровище са създадени, ако не в нашите земи, то на Балканския полуостров. И в подобно заключение има резон защото:

• През разглеждания период (края на IV в.п.н.е. и началото на III в.п.н.е.) доминиращото влияние на Балканския полуостров и цялото средиземноморие принадлежи на елините /(2)/ и траките /(3)/;

• Древният Рим започва да проявява своите имперски амбиции в периода на Републиката и Империята т.е. от 510 г.п.н.е. до падането на Западната Римска Империя в 530 г.н.е. /(4)/. Неговите колонизаторски амбиции не са приключили даже до времето на въстанието на Спартак 73-71 г.п.н.е. До края на своето съществуване Римската Империя успява да колонизира средиземноморското крайбрежие в дълбочина не повече от 200-700км. От брега.

Но правилно ли е горепосоченото заключение? Как можем да обясним наличието на толкова големи прилики между Панагюркото златно съкровище и съкровището от „Большой Филиповский курган“, предметите и по точно ритоните, на които даже изглеждат реплики едни от други? Преди да отговорим на този въпрос трябва да си изясним що за предмет е ритона? Наименованието „ритон“ произлиза от гръцката дума „ῥυτόν” и имаща значение на ритуален рогообразен съд съд за пиене на вино и възлияния при изпълнение на езически обряди. Съществува още в дълбока древност, от времето на древния Шумер. 


Фиг. 1 – Предметите на Панагюрското съкровище


Фиг. 2 – Ритон от Панагюрското съкровище


Фиг. 3 – Част от предметите от „Большой филиповский курган“


Фиг. 4 – Ритон от „Большой филиповский курган“

От показаните фотографии ясно се вижда, че предметите от Панагюрското съкровище по изящество, елегантност и завършеност на формите превъзхождат  тези от  „Большой филиповский курган“. Независимо от това не може да се отрече, че силуетите на ритоните са еднакви, а функционалността им като предмети от бита на властимащите и използването им при култови обряди е доказана. Къде е проблема? Проблемът е в последното изречение на посочения цитат /(1)/: „...В стила и украсата му се съчетават тракийски и елински влияния...“. Както се вижда в него се подчертава, че при изработването на тези предмети е постигнато съчетаване на „...тракийски и елински влияния...“, т.е. изключват се други влияния. Но вярно ли е това? Бихме се съгласили с такава постановка ако в текста на фиг. 3 ясно и категорично не е записано: „...Золотая и серебрянная посуда... изготовлена персидскими мастерами эпохи Ахименидов (персидских царей VI – IVвв дон.э)...“. Даже и предубедения читател ще забележи, че времето на изработка на предметите от „Большой филиповский курган“ предхожда с два века изработването на тези от „Панагюрското златно съкровище“. В интервюто, което взех от откривателя на тази находка, професор Анатолий Пшеничнюк. Той  ясно и категорично потвърди, че датировката е правилно и точно написана и затова съществуват съответните документи. Ако всичко това е вярно (а то е вярно) следва, че „тракийските и елински“ влияния вероятно се разпростират само върху изработените върху ритоните релефни сцени и орнаменти, но не и върху начина на изработка на самите ритони, защото те са познати на света, както се посочи по-горе още от древния Шумер и: „...Първите известни в историята ритони са шумерски от района на град Угарит. Те се унаследяват от персите, медите и хетите, а по-късните културно-политически контакти допринасят за достигането на тези съдове и в Древна Елада…” /(5)/. В Елада достигат още от времето на Микенската култура (2 – 1 хилядолетие до н.е.).  

Персия в разглеждания период е най-силната империя, простираща се на три континента – Азия, Европа и Африка.


Фиг. 5 Персийската империя в своя апогей

Според преданието Кир Велики (при царуването на когото експанзията на Персия достига своя апогей)  загива в битка с царицата на масагетите Томирис през 529 пр.н.е. А масагетите са ираноезично номадско племе живеещо в пределите на северните граници на Империята. Не е изключено в борбата си с масагетите Кир Велики да е използвал като съюзници някои скитски племена, живеещи в централна или западна Азия, за да удари в гръб своите противници. В древноста е нормално за подобна помощ на съюзниците да се дават ценни подаръци. Така може да се обясни произхода не само на съкровището от „Большой Филиповский курган“, но и на Панагюрското съкровище, защото имено по това време цар Дарий I завзема Тракия и Западното Черноморие. А това, че голяма част от предметите намерени в „Большой Филиповский курган“ са сребърни и много пострадали през времето може да доказва само, че степента на помоща е така оценена и конструкцията на тайниците, в които са съхранявани, не е издържала на времето.

Разбира се горепосочената аргументация е само един от вариантите за придобиване и изработка на ритоните от тези две съкровища. Независимо от мнението на някои специалисти, че :“... Връх в изкуството торевтика достигат гърците, които налагат свой стил на изработка, характеризиращ се с подробен детайл и богата орнаментика…” /(6)/. Ще си позволя да не бъда толкова краен в изводите си защото цивилизациите и културите, в хода на своето историческо развитие, си взаимодействат и налагат свои стил в изработката, но основния силует и предназначение на тези съдове си остава един и същ – силуета има вид на издължен костен рог на животно, а предназначението, ритуално-сакрално пиене на вино. Скулптурните изображения в предния край на ритона като правило завършват във вид на животинска глава (на елен, архар, лъв, бик, овен и др.) символизираща мощ, енергия, могъщество, смелост или слънце.


Фиг.6 Ритон персийска изработка

Както се вижда от фиг. 2,3,4 и 6  силуетите на ритоните се различават само в завършващата част, в зависимост от скулптурната фигура на изобразяваното животно. Що се отнася до релефните изображения по основната (роговата) част различията са осезаеми и зависят от региона  на изработка и използваната технология на изработка. Пример: при изработването на предметите от  „Большой филиповский курган“ първо се е създавал дървен макет по който са изчуквали отделните елементи на предмета както е показано на фиг. 7. Същата технология на изработка се наблюдава и при статуята на крилатия архар на фиг. 8 персийска изработка.


Фиг.7  Скулптура на мечка с златни крайници и глава (Большой филиповский курган)


Фиг. 8 Скулптура на архар с златна глава и крила (Персия)

От написаното до тук следва, че:

• Уникалността на Панагюрското златно съкровище е неоспорима защото през разглеждания период човечеството все още не владее технологии за производство на абсолютно точни реплики на отделни предмети от ювелирното изкуство.

• Твърденията, че „...В стила и украсата му се съчетават тракийски и елински влияния...“ не трябва да се приемат като неопровержимо доказателство,че предметите са изработени на Балканския полуостров поради факта, че Персия като най-голямата за времето си имперска сила е абсорбирала голяма част от материалната и духовна култура на победените народи. И обратно, тези народи в много от случаите са подражавали на победителите.

• „Огромните“ за това време разтояния не са  пречка за проникване на различните култури една в друга. Така се появяват почти еднакви ювелирни предмети на хиляди километри разтояния (в случая от Алтай до Балканския полуостров).

Всички тези разсъждения показват колко трудно е да бъде доказана историческата истина за предмети, артефакти и събития толкова отдалечени от нас във времето.

Литература:

1. Панагюрско съкровище - http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%8E%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%81%D1%8A%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
2. Древна Гърция - http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
3. Траки - http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8
4. Древен Рим - http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
5. Златни и сребърни ритони от Евразия -http://apollon.blog.bg/izkustvo/2012/05/22/zlatni-i-srebyrni-ritoni-ot-evraziia-gold-and-silver-rhytons.957493
6. Ритони - http://www.krasykosev.com/history.html

Ангел Христов


Е-мейл Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Банер

Магазин

Банер
Банер
Банер

Дарение

Фаза на Луната